Covid-19, frågor och svar

Coronaviruset, covid-19, påverkar hela samhället. Just nu får Sveriges Farmaceuter in många samtal från oroliga medlemmar. Nedan svarar förbundets förhandlingschef, Martina Perzanowska på de vanligaste frågorna.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-26

  Sveriges Farmaceuters medlemmar arbetar inom   olika områden. Förbundet har medlemmar som arbetar   på öppenvårdsapotek, sjukhuspotek, på myndigheter,   inom regioner, inom life science, etc. Därför kan svaren   uppfattas som något otydliga i vissa fall.

 Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta   vår medlemsrådgivning: telefon 08-507 999 00 eller   kontakta oss via det här formuläret.På bild: Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter

1. Vilka åtgärder bör arbetsgivare vidta för att säkerställa att anställda inte utsätts för smittan i sitt arbete?

Det beror på var du arbetar. Sveriges Farmaceuter organiserar å ena sidan industrianställda tjänstemän, men å andra sidan medlemmar som arbetar på sjukhusapotek och kan komma i direktkontakt med bärare av coronaviruset. 

För dig som är anställd på ett sjukhus eller i en tjänst där du riskerar att komma i direktkontakt med smittade patienter, bör din arbetsgivare tillhandahålla någon form av skyddsutrustning beroende på arbetsuppgifternas art.  Arbetsgivaren bör möjliggöra så att du kan följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

2. Om min arbetsgivare kräver att jag stannar hemma från arbetet, har jag rätt till full lön även om jag inte kan sköta mitt jobb hemifrån?

Så länge som du står till arbetsgivarens förfogande och är beredd att börja arbeta har du rätt till full lön, förutsatt att det är arbetsgivaren som har initierat att du stannar hemma från arbetet.

3. Om jag misstänker att jag är smittad av coronaviruset och vill jobba hemifrån, men min arbetsgivare säger nej – vad gäller då?

Initialt behöver det redas i huruvida du är sjuk, eller frisk. Om du har sjukdomssymptom bör du sjukskriva dig, snarare än att arbeta hemifrån. Du har alltid rätt att sjukskriva dig.

Om du däremot anser dig vara tillräckligt frisk för att arbeta hemifrån, ligger ändå beslutet hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren beslutar varifrån du arbetar, det hamnar inom ramen för arbetsledningsrätten.

Tänk på att du, om du är smittad eller riskera vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

4. Kan arbetsgivaren kräva att jag stannar hemma från arbetet?

Ja, det kan arbetsgivaren göra. Tänk dock på att du behöver stå till arbetsgivarens förfogande och vara redo att börja arbeta, se fråga 2 och 3.

5. Om jag är snuvig och har en vanlig förkylning, men mina kollegor känner sig oroliga, kan min arbetsgivare kräva att jag jobbar hemifrån?

Ja, din arbetsgivare kan kräva att du arbetar hemifrån (se fråga 3 och 4), om inte synnerliga skäl föreligger.

6. Kan en arbetsgivare kräva att jag testar mig för att se om jag bär coronaviruset?

Det beror på var du arbetar. Om du exempelvis arbetar på ett sjukhusapotek och kan komma i direktkontakt med patienter som är bärare av covid-19, är det direkt olämpligt att vägra att testas för smitta. Om du däremot har renodlade tjänstemannauppgifter och inte riskerar att komma i direktkontakt med viruset, så kan svaret vara nej. Om en smittskyddsläkare begär att du testas för covid-19, kan du aldrig vägra att testas (källa: 3e kapitlet Smittskyddslagen

7. Kan arbetsgivaren bestämma att jag inte får åka på en planerad semesterresa?

Generellt sett är svaret nej. Har du fått semester beviljad, kan inte arbetsgivaren bestämma att du inte får åka på en planerad semesterresa. Du gör dock klokt i att följa Utrikesdepartementets (UD) avrådan från särskilda resmål. Här hittar du UDs uppdaterade reserekommendationer

8. Får jag vara hemma från jobbet om förskolan eller skolan är stängd?

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) om ett barn är sjukt, smittbärare eller om dess ordinarie vårdare är sjuk (13 kapitlet Socialförsäkringsbalken och 8 § föräldraledighetslagen). Det inkluderar även misstanke om smitta, det kan exempelvis vara en sjuksköterska eller läkare som bedömt detta.

Om ditt barn inte är sjukt, smittbärare eller ordinarie vårdare är sjuk, så kan du inte nyttja VAB. Då får du istället försöka, om möjligt, att arbeta hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på annat sätt.

9. Kan jag kräva att få jobba hemma om jag är orolig för smitta?
Nej, det kan du inte kräva. Du kan under rådande omständigheter föreslå det, men inte kräva.

Det finns dock undantag om du tillhör en riskgrupp. Om du exempelvis har luftvägsproblem bör arbetsgivaren underlätta för dig och vidta preventiva åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Har du frågor, kontakta vår medlemsrådgivning, telefon: 08 - 507 999 00, eller kontakta oss via det här formuläret.

10. Kan jag vägra att åka på en tjänsteresa, eller kan arbetsgivaren beordra att jag åker?

En arbetsgivare kan beordra dig, eftersom detta ligger inom ramen för arbetsledningsrätten. Förbundets uppfattning är att arbetsgivarna försöker vara tillmötesgående och att få arbetsgivare medvetet väljer att utsätta sin personal för risker. Skulle det uppstå oklarheter, kontakta vår medlemsrådgivning, telefon: 08 - 507 999 00, eller kontakta oss via det här formuläret

11. Om jag tillhör en av riskgrupperna och jobbar på apotek, kan jag bli omplacerad för att undvika smitta?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. Enligt folkhälsomyndighetens webbplats (kontrollerad 18/3) finns följande riskfaktorer: ”En genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen. Däremot finns personer med astma, allergi eller njursjukdom inte med som riskgrupper i studierna, det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk.”

Du kan givetvis föreslå omplacering. Om du exempelvis har luftvägsproblem bör arbetsgivaren underlätta för dig och vidta preventiva åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Vi anser att dialogen med din närmaste chef är viktig. Om du eller någon i din omedelbara närhet har en sjukdom som innebär ökad risk för infektioner är även den medicinska bedömningen viktig, då rekommenderar vi dig att du kontaktar din läkare för en bedömning.

12. Vad händer med min a-kassa och inkomstförsäkring vid korttidsarbete?

Du som får din arbetstid och lön sänkt vid korttidsarbete kan inte få a-kassa och inkomstförsäkring för den förlorade inkomsten.

Skulle du bli arbetslös efter att du har deltagit i korttidsarbete ska a-kassan grundas på den lön och arbetstid som du hade före lönesänkningen.

Fler frågor och svar som rör a-kassan hittar du hos Akademikernas akassa 

13. Kan jag avstå från vissa arbetsuppgifter om jag är gravid?

Utgångspunkten för detta är att arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning de arbetsuppgifter som utförs och de eventuella risker som arbetsuppgifterna medför.

Det regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket som heter AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare. Vänd dig till din närmaste chef och berätta om dina farhågor och att du vill att det genomförs en individuell riskbedömning utifrån din graviditet.

”Undersökning och riskbedömning 4 § En arbetsgivare som blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd eller förhållanden enligt 2 § ska genast undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för någon av de arbetsmiljöfaktorer eller arbetsförhållanden som anges i bilagan till dessa föreskrifter eller därmed jämförbara förhållanden.

Arbetsgivaren ska vidare bedöma risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för Arbetsgivaren som ska göra en individuell riskbedömning.

14. För dig som är student: får jag behålla mitt studiestöd om mitt lärosäte stänger på grund av coronaviruset?

Regeringen har belsutat att du får behålla ditt studiestöd även om ditt lärosäte stänger på grund av coronaviruset. Från och med 18 mars rekommenderar regeringen att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor och högskolor i Sverige ska upphöra med undervisning i skolans lokaler.

Skolorna ska i möjligaste mån gå över till distansundervisning, men även om din skola skulle stänga till följd av det nya coronaviruset får du behålla ditt beviljade studiestöd. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd som vanligt och du behöver inte kontakta dem eller göra något annat.

Uppdaterad information hittar du hos CSN.