Frågor om din arbetsmiljö

Vad gäller för mitt arbete och mina arbetsuppgifter om jag tillhör en riskgrupp?

Socialstyrelsen har identifierat de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därmed kan ha ett särskilt behov av vård. Vilka dessa är kan du läsa här

Den 1/7 beslutade regeringen om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Läs mer om det här

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Löper en anställd allvarliga risker att bli smittad av till exempel covid-19 ska det omedelbart vidtas riskminimerande åtgärder. Det är åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det innebär att det inte är den anställde själv som kan avgöra om det är riskfritt eller inte att gå till arbetet. Det är arbetsgivaren som måste ta det beslutet, oaktat om den anställde tycker det är bra eller inte. Om man själv anser att man har en ökad risk att bli smittad ska man i första hand samråda med sin arbetsgivare om detta. Som arbetstagare har man i grunden en skyldighet att gå till arbetet, att ensidigt vägra det kan detta leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

Vår rekommendation är, som dagsläget ser ut, att om man vill avbryta sitt arbete, först kontaktar skyddsombudet på arbetsplatsen, den lokala fackliga föreningen eller förbundets medlemsrådgivning för råd och stöd.

Kan jag kräva att få jobba hemma om jag är orolig för smitta?

Nej, det kan du inte kräva. Du kan under rådande omständigheter föreslå det, men inte kräva.

Det finns dock undantag om du tillhör en riskgrupp. Om du exempelvis har luftvägsproblem bör arbetsgivaren underlätta för dig och vidta preventiva åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Har du frågor, kontakta vår medlemsrådgivning, telefon: 08 - 507 999 00, eller mejla oss

Vid arbete hemifrån, vad gäller med försäkringar?

Vid arbete hemifrån gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid

Här kan du läsa om vad som gäller för AFA-försäkringarna: smittsam sjukdom - arbetsskadeförsäkringen, hemarbete, sjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.

Kan jag avstå från vissa arbetsuppgifter om jag är gravid?

Utgångspunkten för detta är att arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning de arbetsuppgifter som utförs och de eventuella risker som arbetsuppgifterna medför.

Det regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket som heter AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare. Vänd dig till din närmaste chef och berätta om dina farhågor och att du vill att det genomförs en individuell riskbedömning utifrån din graviditet.

”Undersökning och riskbedömning 4 § En arbetsgivare som blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd eller förhållanden enligt 2 § ska genast undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för någon av de arbetsmiljöfaktorer eller arbetsförhållanden som anges i bilagan till dessa föreskrifter eller därmed jämförbara förhållanden.

Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning och vidare bedöma risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning.

Om jag tillhör en av riskgrupperna och jobbar på apotek, kan jag bli omplacerad för att undvika smitta?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas.

Enligt en rapport (17/4) identifierar Socialstyrelsen ett antal grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Här kan du läsa om dessa grupper

Du kan givetvis föreslå omplacering. Om du exempelvis har luftvägsproblem bör arbetsgivaren underlätta för dig och vidta preventiva åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Vi anser att dialogen med din närmaste chef är viktig. Om du eller någon i din omedelbara närhet har en sjukdom som innebär ökad risk för infektioner är även den medicinska bedömningen viktig, då rekommenderar vi dig att du kontaktar din läkare för en bedömning.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper

Om jag är snuvig och har en vanlig förkylning, men mina kollegor känner sig oroliga, kan min arbetsgivare kräva att jag jobbar hemifrån?

Ja, din arbetsgivare kan kräva att du arbetar hemifrån, om inte synnerliga skäl föreligger.

Kan arbetsgivaren kräva att jag stannar hemma från arbetet?

Ja, det kan arbetsgivaren göra. Tänk dock på att du behöver stå till arbetsgivarens förfogande och vara redo att börja arbeta. 

Om jag misstänker att jag är smittad av coronaviruset och vill jobba hemifrån, men min arbetsgivare säger nej – vad gäller då?

Initialt behöver det redas i huruvida du är sjuk, eller frisk. Om du har sjukdomssymptom bör du sjukskriva dig, snarare än att arbeta hemifrån. Du har alltid rätt att sjukskriva dig.

Om du däremot anser dig vara tillräckligt frisk för att arbeta hemifrån, ligger ändå beslutet hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren beslutar varifrån du arbetar, det hamnar inom ramen för arbetsledningsrätten.

Tänk på att du, om du är smittad eller riskera vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Vilka åtgärder bör arbetsgivare vidta för att säkerställa att anställda inte utsätts för smittan i sitt arbete?

Det beror på var du arbetar. Sveriges Farmaceuter organiserar å ena sidan industrianställda tjänstemän, men å andra sidan medlemmar som arbetar på sjukhusapotek och kan komma i direktkontakt med bärare av coronaviruset. 

För dig som är anställd på ett sjukhus eller i en tjänst där du riskerar att komma i direktkontakt med smittade patienter, bör din arbetsgivare tillhandahålla någon form av skyddsutrustning beroende på arbetsuppgifternas art.  Arbetsgivaren bör möjliggöra så att du kan följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.