Covid-19, frågor och svar

Coronaviruset påverkar hela samhället. Just nu får Sveriges Farmaceuter in många samtal från oroliga medlemmar. Nedan svarar förbundets förhandlingschef, Martina Perzanowska på de vanligaste frågorna.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-12

  Sveriges Farmaceuters medlemmar arbetar inom   olika områden. Förbundet har medlemmar som arbetar   på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, på myndigheter,   inom regioner, inom life science, etc. Därför kan svaren   uppfattas som något otydliga i vissa fall.

 Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning: telefon 08-507 999 00 eller kontakta oss via mejl. 

Du hittar även allmän information i vårt informationsbibliotek

På bild: Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter

Förbundets arbete

Hur jobbar förbundet med coronautbrottet?

Nedan följer en beskrivning av några av de åtgärder som Sveriges Farmaceuter har vidtagit med  anledning av coronaviruset:

  • Förbundets förhandlingsfunktion har på grund av avtalsrörelsen stöttat upp med två extra ombudsmän som hanterar inkommande mejl och samtal från medlemmar. Sedan i februari har frågor som rör covid-19 varit prioriterade. Medlemsjouren tar för närvarande i genomsnitt emot 30 procent fler samtal och mejl per dag.

  • Förbundets webbplats uppdateras kontinuerligt med nytillkommen information. Utöver denna frågor- och svarsida, finns även en länksamling med information som rör viruset och ett brev till medlemmar från förbundsordförande Ulf Janzon

  • Tillsammans med Sveriges Apoteksförening har förbundet skrivit ett brev till socialminister Lena Hallengren och berörda myndigheter angående apotekens och farmaceuternas roll i samband med coronaviruset. Tillsammans har vi även skrivit ytterligare ett brev till regeringen där vi påtalat behov av smittskyddspeng till apoteksanställda i riskgruppen

  • Förbundets lokalföreningar inom apoteksbranschen har initierat ett samarbete med arbetsgivarna för att gemensamt arbete för att skapa en säker arbetsmiljö för anställda på apotek. Läs mer här

  • Den 2/4 träffade förbundet socialminister Lena Hallengren och näringsminister Ibrahim Baylan för att bl.a. diskutera hur tillgång till läkemedel, apotek och farmaceuter kan säkerställas under covid-19-pandemin.

  • Den 7/4 skickade förbundet ett brev till regeringen för att påtala behovet av smittskyddspeng för anställda på apotek.

  • Den 17/4 skickade förbundet ett remissvar till regeringskansliet om arbetsskadeförsäkringen och att farmaceuter bör inkluderas.

 

Frågor om din anställning

Min arbetsgivare har begärt att jag skall skriva på en överenskommelse om permittering. Vad ska jag tänka på?

Som medlem i Sveriges Farmaceuter hjälper vi dig gärna att granska överenskommelsen innan du skriver på den. Detta är särskilt viktigt för dig som inte har kollektivavtal. Det går bra att maila oss på forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Uppge ditt namn och medlems- eller personnummer.

Jag är inte med i a-kassan, vad händer om jag blir arbetslös?

Du kan ha rätt till en viss grundersättning, men den är väldigt låg. Se till att gå med i a-kassan som komplement till ditt medlemskap i Sveriges Farmaceuter, så du kan få både a-kassa och inkomstförsäkring.

Under 2020 finns tillfälliga regler för a-kassan. Redan efter tre månaders medlemskap kan du ha rätt till ersättning upp till 80 procent av lönen. Kravet på arbetat tid har sänkts till 60 timmar och taket i ersättningen har höjts till 33 000 kronor per månad. Dessutom avskaffas karensdagarna för den som blivit uppsagd. Förändringarna börjar gälla vid olika tidpunkter, kontrollera vad som gäller med Akademikernas a-kassa.

Kan jag vägra att åka på en tjänsteresa, eller kan arbetsgivaren beordra att jag åker?

En arbetsgivare kan beordra dig, eftersom detta ligger inom ramen för arbetsledningsrätten. Förbundets uppfattning är att arbetsgivarna försöker vara tillmötesgående och att få arbetsgivare medvetet väljer att utsätta sin personal för risker. Skulle det uppstå oklarheter, kontakta vår medlemsrådgivning, telefon: 08 - 507 999 00, eller kontakta oss via mejl. 

Kan en arbetsgivare kräva att jag testar mig för att se om jag bär coronaviruset?

Det beror på var du arbetar. Om du exempelvis arbetar på ett sjukhusapotek och kan komma i direktkontakt med patienter som är bärare av covid-19, är det direkt olämpligt att vägra att testas för smitta. Om du däremot har renodlade tjänstemannauppgifter och inte riskerar att komma i direktkontakt med viruset, så kan svaret vara nej. Om en smittskyddsläkare begär att du testas för covid-19, kan du aldrig vägra att testas (källa: 3e kapitlet Smittskyddslagen

Får jag vara hemma från jobbet om förskolan eller skolan är stängd?

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) om ett barn är sjukt, smittbärare eller om dess ordinarie vårdare är sjuk (13 kapitlet Socialförsäkringsbalken och 8 § föräldraledighetslagen). Det inkluderar även misstanke om smitta, det kan exempelvis vara en sjuksköterska eller läkare som bedömt detta.

Om ditt barn inte är sjukt, smittbärare eller ordinarie vårdare är sjuk, så kan du inte nyttja VAB. Då får du istället försöka, om möjligt, att arbeta hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på annat sätt.

Frågor om din arbetsmiljö

Vad gäller för mitt arbete och mina arbetsuppgifter om jag tillhör en riskgrupp?

Socialstyrelsen har identifierat de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därmed kan ha ett särskilt behov av vård. Vilka dessa är kan du läsa här

Den 1/7 beslutade regeringen om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Läs mer om det här

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Löper en anställd allvarliga risker att bli smittad av till exempel covid-19 ska det omedelbart vidtas riskminimerande åtgärder. Det är åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det innebär att det inte är den anställde själv som kan avgöra om det är riskfritt eller inte att gå till arbetet. Det är arbetsgivaren som måste ta det beslutet, oaktat om den anställde tycker det är bra eller inte. Om man själv anser att man har en ökad risk att bli smittad ska man i första hand samråda med sin arbetsgivare om detta. Som arbetstagare har man i grunden en skyldighet att gå till arbetet, att ensidigt vägra det kan detta leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

Vår rekommendation är, som dagsläget ser ut, att om man vill avbryta sitt arbete, först kontaktar skyddsombudet på arbetsplatsen, den lokala fackliga föreningen eller förbundets medlemsrådgivning för råd och stöd.

Kan jag kräva att få jobba hemma om jag är orolig för smitta?

Nej, det kan du inte kräva. Du kan under rådande omständigheter föreslå det, men inte kräva.

Det finns dock undantag om du tillhör en riskgrupp. Om du exempelvis har luftvägsproblem bör arbetsgivaren underlätta för dig och vidta preventiva åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Har du frågor, kontakta vår medlemsrådgivning, telefon: 08 - 507 999 00, eller mejla oss

Vid arbete hemifrån, vad gäller med försäkringar?

Vid arbete hemifrån gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid

Här kan du läsa om vad som gäller för AFA-försäkringarna: smittsam sjukdom - arbetsskadeförsäkringen, hemarbete, sjukförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.

Kan jag avstå från vissa arbetsuppgifter om jag är gravid?

Utgångspunkten för detta är att arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning de arbetsuppgifter som utförs och de eventuella risker som arbetsuppgifterna medför.

Det regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket som heter AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare. Vänd dig till din närmaste chef och berätta om dina farhågor och att du vill att det genomförs en individuell riskbedömning utifrån din graviditet.

”Undersökning och riskbedömning 4 § En arbetsgivare som blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd eller förhållanden enligt 2 § ska genast undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för någon av de arbetsmiljöfaktorer eller arbetsförhållanden som anges i bilagan till dessa föreskrifter eller därmed jämförbara förhållanden.

Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning och vidare bedöma risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning.

Om jag tillhör en av riskgrupperna och jobbar på apotek, kan jag bli omplacerad för att undvika smitta?

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas.

Enligt en rapport (17/4) identifierar Socialstyrelsen ett antal grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Här kan du läsa om dessa grupper

Du kan givetvis föreslå omplacering. Om du exempelvis har luftvägsproblem bör arbetsgivaren underlätta för dig och vidta preventiva åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Vi anser att dialogen med din närmaste chef är viktig. Om du eller någon i din omedelbara närhet har en sjukdom som innebär ökad risk för infektioner är även den medicinska bedömningen viktig, då rekommenderar vi dig att du kontaktar din läkare för en bedömning.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper

Om jag är snuvig och har en vanlig förkylning, men mina kollegor känner sig oroliga, kan min arbetsgivare kräva att jag jobbar hemifrån?

Ja, din arbetsgivare kan kräva att du arbetar hemifrån, om inte synnerliga skäl föreligger.

Kan arbetsgivaren kräva att jag stannar hemma från arbetet?

Ja, det kan arbetsgivaren göra. Tänk dock på att du behöver stå till arbetsgivarens förfogande och vara redo att börja arbeta. 

Om jag misstänker att jag är smittad av coronaviruset och vill jobba hemifrån, men min arbetsgivare säger nej – vad gäller då?

Initialt behöver det redas i huruvida du är sjuk, eller frisk. Om du har sjukdomssymptom bör du sjukskriva dig, snarare än att arbeta hemifrån. Du har alltid rätt att sjukskriva dig.

Om du däremot anser dig vara tillräckligt frisk för att arbeta hemifrån, ligger ändå beslutet hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren beslutar varifrån du arbetar, det hamnar inom ramen för arbetsledningsrätten.

Tänk på att du, om du är smittad eller riskera vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Vilka åtgärder bör arbetsgivare vidta för att säkerställa att anställda inte utsätts för smittan i sitt arbete?

Det beror på var du arbetar. Sveriges Farmaceuter organiserar å ena sidan industrianställda tjänstemän, men å andra sidan medlemmar som arbetar på sjukhusapotek och kan komma i direktkontakt med bärare av coronaviruset. 

För dig som är anställd på ett sjukhus eller i en tjänst där du riskerar att komma i direktkontakt med smittade patienter, bör din arbetsgivare tillhandahålla någon form av skyddsutrustning beroende på arbetsuppgifternas art.  Arbetsgivaren bör möjliggöra så att du kan följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Frågor om lön

Om min arbetsgivare kräver att jag stannar hemma från arbetet, har jag rätt till full lön även om jag inte kan sköta mitt jobb hemifrån?

Så länge som du står till arbetsgivarens förfogande och är beredd att börja arbeta har du rätt till full lön, förutsatt att det är arbetsgivaren som har initierat att du stannar hemma från arbetet.

Frågor om ledighet

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semesterledighet?

Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar om förläggningen av semesterledighet om man inte kan komma överens, detta i enlighet med semesterlagen. Arbetsgivaren måste samråda med den anställde kring utläggning av semester.

Man har dessutom rätt att få sin huvudsemester förlagd med fyra sammanhängande veckor under perioden från juni till augusti. Här kan det dock finnas andra bestämmelser i gällande kollektivavtal.

Jag jobbar inom en region och har fått semester beviljad och påbörjat den, men arbetsgivaren beordrar in mig för arbete – vad gäller?

Om du arbetar inom en region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas om det finns synnerliga skäl (Allmänna Bestämmelser § 27 mom 13). Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier.

Du kan få ersättning för kostnader i samband med din avbrutna semester. Kontakta medlemsrådgivningen för närmare rådgivning i ditt enskilda fall.

 

Kan arbetsgivaren bestämma att jag inte får åka på en planerad semesterresa?

Generellt sett är svaret nej. Har du fått semester beviljad, kan inte arbetsgivaren bestämma att du inte får åka på en planerad semesterresa. Du gör dock klokt i att följa Utrikesdepartementets (UD) avrådan från särskilda resmål. Här hittar du UDs uppdaterade reserekommendationer

Frågor om studier

För dig som är student: får jag behålla mitt studiestöd om mitt lärosäte stänger på grund av coronaviruset?

Regeringen har beslutat att du får behålla ditt studiestöd även om ditt lärosäte stänger på grund av coronaviruset. Från och med 18 mars rekommenderar regeringen att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor och högskolor i Sverige ska upphöra med undervisning i skolans lokaler.

Skolorna ska i möjligaste mån gå över till distansundervisning, men även om din skola skulle stänga till följd av det nya coronaviruset får du behålla ditt beviljade studiestöd. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd som vanligt och du behöver inte kontakta dem eller göra något annat.

Uppdaterad information hittar du hos CSN