Om din semester 2017

2015-01-16 Här finns aktuell information om de regler för semester som gäller för dig som är apoteksanställd.

Hur lång semester får man?

Om man inte har träffat en egen överenskommelse om antal semesterdagar så gäller enligt våra kollektivavtal följande:

Under året uppnådd ålder  Antal semesterdagar
< 39    25
40 - 49    28
50 >      29

Till tjänsteman som träffat överenskommelse med arbets­givaren om att förekomsten av övertidsar­bete kompenserats i lönen, utges ytter­li­gare tre semesterdagar per år. Antalet semesterdagar för ej övertidsberättigad tjänsteman ska lägst uppgå till 30.

Finns det några begränsningar i möjligheten att begära semester?

Semesterlagen är en viktig skyddslagstiftning som syftar till att ge alla anställda minst fem veckors semester per år för rekreation och återhämtning. I enlighet med Semesterlagen, ska arbetsgivaren förhandla med förbundet eller samråda med den anställde om förläggningen av huvudsemestern. Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas. Arbetsgivaren ska inte begränsa de anställdas möjligheter att framföra sina önskemål om semesterns längd.

Det finns följaktligen ingen regel som skulle begränsa möjligheten att ansöka om 4 eller 5 eller ännu flera veckors semester. Arbetsgivaren ska då pröva om det är möjligt att bevilja den önskade ledigheten med hänsyn till verksamhetens behov. Begär därför så lång ledighet som du själv önskar, även om arbetsgivaren redan i förväg går ut och säger att anställda bara får begära exempelvis 3 veckors sammanhängande semester.

Vissa arbetsgivare har uppmanat de anställda att ansöka om ledighet vissa specificerade perioder. Det är inte förbjudet för en arbetsgivare att gå ut med information om hur man önskar att de anställda ska ange sina önskemål. En arbetsgivare kan ju till exempel vilja informera om att möjligheten att få en sammanhängande ledighet av viss längd ökar om man önskar semester under en viss specificerad period. Detta får inte innebära att man begränsar den anställdes rätt att fritt ange önskemål.  Om du fått dylik information, kontakta gärna din akademikerförening och stäm av med dem eller kontakta förbundets medlemsrådgivning.

Här hittar du kontaktuppgifter till din akademikerförening

När ska semestern förläggas?

Varken Semesterlagen eller våra avtal ger den anställde rätt att helt själv bestämma när man ska ha semester. Dock gäller att du som anställd har rätt att få ut årets samtliga semesterdagar.  Möjligheten att spara semesterdagar är något som du som anställd förfogar över. Din chef kan således inte tvinga dig att spara semesterdagar. Du kan inte heller tvingas att ta ut vare sig de sparade semesterdagarna eller de dagar som ligger utanför huvudsemestern, så länge det totala antalet sparade dagar inte överstiger 30.

Principen är att du begär att få ut semester när du så önskar. Även om du inte ”fritt” kan välja när du vill ta ut semester och arbetsgivaren därmed till viss del kan styra när du får semesterledighet så finns i avtalen följande bestämmelse:

”Semesterledighet ska förläggas så, att tjänstemannen i möjligaste mån får en sammanhängande ledighetsperiod om fyra, dock minst tre veckor under perioden juni-augusti. Om verksamheten inte medger att mer än tre veckor förläggs sammanhängande, bör om möjligt den fjärde veckan utläggas under juni-augusti, dock ska minst fyra veckor utläggas under maj – september.

Överenskommelse kan träffas mellan arbetsgivaren och lokal part eller tjänstemannen om avvikelse från vad som anges ovan.”

När ska man begära semester och när ska man få svar?

I kollektivavtalen 2013 infördes några anmärkningar om vad som gäller för semesteransökningar.

Beträffande huvudsemester, dvs. sommarsemester, gäller att arbetsgivaren ska förhandla/samverka med facket eller samråda med den anställde om för­läggningen av huvudsemestern. Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas. Detta innebär att du bör kolla med din akademikerförening vilka datum som gäller för angivande av önskemål eller begäran om sommarsemester samt när man ska få besked.

Vid begäran om annan semester än huvudsemester under sommaren ska arbetsgivaren lämna besked om semester kan beviljas eller inte inom en månad före det att tjänstemannen begärt semester hos arbetsgivaren.

Möjlighet att spara semesterdagar

Kollektivavtalen reglerar möjligheten att spara semesterdagar till kommande år. Till skillnad från Semesterlagens regler så gäller inom apoteksvärlden att man har möjlighet att spara betalda semesterdagar till följande semesterår, dock med begränsningen att antalet sparade semesterdagar inte sammanlagt får över­stiga 30. Det finns ingen fastställd tidsgräns för hur länge man får spara semesterdagar.

Noteras bör dock om att regeln om att minst fyra veckors semester ska läggas under maj – september, om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat, innebär att du normalt inte kan spara de första 20 betalda semesterdagarna.

Syftet med Semesterlagens reglering av möjligheten till att spara semesterdagar till påföljande år är att en anställd, efter några års sparande, ska kunna få ut en längre sammanhängande ledighet för t.ex. längre resor eller andra intressen som kräver mer tid än vad som ryms inom den vanliga semestern. Under vissa förutsättningar har du alltså rätt att förlänga din hela årliga semesterledighet med minst fem sparade semesterdagar.

Har du frågor om vad som gäller för uttag av förlängd semesterledighet eller sparade semesterdagar överlag så rekommenderar vi att du hör av dig till vår medlemsrådgivning.

Semester och föräldraledighet

Som anställd småbarnsförälder har du rätt till både din årliga semester och till uttag av din föräldraledighet. Du ska alltså aldrig behöva välja mellan dessa rättigheter när villkoren för var och en av dessa är uppfyllda!

Semesterledighet och föräldraledighet regleras i två olika lagar och konkurrerar således inte med varandra. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att varje anställd får ut sin årliga semester samt att de anställda som i enlighet med Föräldraledighetslagens reglering är berättigade till föräldraledighet kan utnyttja sin rätt. 

Hör av dig till vår medlemsrådgivning om du har frågor:

Tel 08-507 999 00
medlem@sverigesfarmaceuter.se