Remissvar 2015

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...

Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x)

2015-12-15

Förslag om en nygammal föreskrift som reglerar utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Den...

Om förordnande och utlämning av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende

2015-11-10

Denna remiss handlar om förändrade föreskrifter för behandling av opiatberoende. Förändringarna ä...

Nästa fas i e-hälsoarbetet

2015-10-27

En omfattande remiss med en mängd förslag rörande e-hälsa. I vårt svar har vi valt att endast...

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2015-10-23

Vi tycker, till skillnad från Läkemedelsverket, att det finns ett "generiskt förhållningssätt" ho...

Ny säkerhetslösning

2015-10-15

Denna remiss handlar om att TLV vill förenkla det elektroniska system man har för ansökningar. De...

Föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

2015-10-15

Remissen handlar om att man vill renodla hanterandet av lex Maria i två författningar. En som...

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

2015-09-01

Remissvar som rör slutrapporten från TLV om Rx-läkemedel utanför läkemedelsförmånerna, sk...

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

2015-09-01

Idag är det lite olika vad gäller hur landstingen faktureras för smittskyddsläkemedel. Det vill...

Patientrörlighet inom EES

2015-06-12

Bakgrunden är att Sverige har fått kritik från Europeiska kommissionen där man menar att det...

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

2015-06-12

Vad gäller lm för djur föreslås att veterinärerna inte ska få möjlighet att få apotekstillstånd,...

Ny läkarutbildning

2015-06-12

Bakgrunden är Yrkeskvalifikationsdirektivet och en flerårig diskussion om huruvida den svenska...

Införlivande av tobaksproduktdirektivet

2015-05-28

En remiss som kanske ligger utanför vårt sedvanliga intresseområde men eftersom e-cigaretter...

Homeopatiska preparat ska inte särbehandlas

2015-05-18

Sveriges Farmaceuter tycker att homeopatika och därmed också antroposofiska preparat ska...

Kategorier: Remissvar, Läkemedel

Kvalitetssäkring av högre utbildning

2015-04-30

Denna remiss handlar om kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Idag har UKÄ ett system som i...

Generisk förskrivning

2015-03-30

Idag har vi svarat på en principiellt viktig remiss rörande generisk förskrivning.

Ändringar i tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

2015-03-23

LV har skickat ut en remiss som rör förslag till ändringar i de föreskrifter som reglerar ansökan...

Förslag till reviderad GPP

2015-03-09

Detta är inte en remiss i vanlig ordning från något departement eller myndighet utan här har...